Skip to main content
استاندارد احراز هویت مبتنی بر وب

OpenID Connect (OIDC)

Gita OIDC

گیتا SSO : بهترین تجربه هویت و دسترسی در دنیای ابری

ادغام دایرکتوری

ادغام و همگام‌سازی با سیستم‌های دایرکتوری مانند Active Directory

پروتوکل (OAuth)

استاندارد احراز هویت و اعتبارسنجی مجوزها برای دسترسی به منابع مختلف

ثبت وقایع

ثبت و ذخیره وقایع و عملکرد کاربران و سیستم برای نظارت و ایجاد گزارش‌ها

مدیریت دستگاه‌ها

کنترل و مدیریت دستگاه‌های متصل به سیستم برای ایمنی و امنیت
Gita OIDC

ماژول OIDC کلید مدیریت دسترسی و هویت مدرن

هویت مفهومی کلیدی در استراتژی ابری است. برای تامین این مهم در سیستم های ابری، از . OAuth 2.0 برای مجوز دهی و تعریف سطوح دسترسی استفاده می‌شود. اما این روش به دلیل مجهز نبودن به روش های  احراز هویت نیاز به متد های مکمل دارد.

برای این مهم، OpenID Connect به OAuth 2.0 اضافه شده تا استراتژی مدیریت هویت (IAM) را تکمیل ‌کند.

مدیریت دسترسی با زبان هویت

با رشد تعداد شرکت‌ها و شناسه‌های اینترنتی، نیاز به استفاده مجدد از این هویت‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین، در استراتژی خود، هویت و احراز هویت نه تنها مجوزدهی بلکه بخشی اساسی باشند.

با استفاده از فنآوری های نوین، و  پشتیبانی از OpenID Connect  در گیتا SSO، این سامانه مدیریت هویت نوینی را به مخاطبان خود ارائه میکند.

Gita OIDC

بهترین تجربه هویت و دسترسی در دنیای ابری